Sånn jobber vi

Elisabeth Rustand, daglig leder, rådgiver og prosjektleder

“I Viken Byggpartner stiller vi høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. Målet er alltid at kunden skal bli fornøyd med prosessen og det endelige resultatet”.

For de fleste er kjøp av bolig den største investeringen de gjør i livet. Nettopp derfor er det så viktig at man føler trygghet og forutsigbarhet gjennom hele prosessen; fra det første møtet, til tilbud, kontrakt, gjennomføring og overlevering av boligen. Les om hvordan vi jobber med boligprosjekter.

Det første møtet, kartlegging og estimering

En prosess starter normalt med at vi får oversendt tegninger av boligen og eventuelt annet beskrivende underlag. Vi går gjennom dokumentene og forbereder det første møtet med kunden. Der snakker vi oss gjennom prosjektet og kartlegger så mye som mulig. Ut i fra dette kan vi som regel gi kunden et grovt prisestimat på oppføring av boligen basert på erfaringstall. Dette er en effektiv fremgangsmåte for begge parter, hvor målet er å finne ut om vi har et grunnlag for videre samarbeid.

Leveransebeskrivelse, tilbud, kontrakt, fremdrift

Neste fase i prosessen er å utarbeide en leveransebeskrivelse for byggeprosjektet, beregne egne arbeider og innhente priser fra leverandører og samarbeidspartnere. Når det er enighet om leveransebeskrivelsen og tilbudet, formaliseres samarbeidet med en byggekontrakt og nødvendige garantier. Vi benytter alltid godkjente NS-kontrakter. Kunden inngår i tillegg avtale med en grunnentreprenør, som kan klargjøre tomten for bygging og ferdigstille den i etterkant. Vi påtar oss ofte å koordinere disse arbeidene. Når igangsettingstillatelse (IG) fra kommunen foreligger, lander vi den endelige fremdriftsplanen og betalingsplanen for prosjektet. Før bygging kan starte må boligen prosjekteres, slik at den oppfyller alle krav.

Gjennomføring av byggeprosessen

Grunnentreprenøren starter med å klargjøre tomten. Flere fag involveres i løpet av dette arbeidet, slik at nødvendig infrastruktur kommer på plass. Byggearbeidene igangsettes når alle forarbeider er utført og pukket såle for boligen er etablert. Som kvalitetssikringssystem benytter vi KS Kvalitetskontroll. Gjennom hele byggeprosessen avholdes det planlagte byggemøter og kunden involveres jevnlig i arbeidene. Dette er viktig for å avstemme prosjektet, skape trygghet og redusere faren for misforståelser. En byggeprosess bør også ha rom for at kunden kan ta noen avtalte valg underveis. Betaling foregår i henhold til definerte milepæler.

Overlevering og sluttbefaring

Er par uker før overlevering avholdes en såkalt pre-overlevering av boligen. Dette er en grundig befaring, hvor alle gjenstående arbeider gjennomgås og loggføres. Ved den endelige overleveringen skal byggevask være utført, loggen sjekkes ut og kunden vil motta FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Alle nye boliger leveres med 5 års garanti i henhold til bustadoppføringslova. Når ansvarlig søker for prosjektet har fått godkjent midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, kan kunden ta boligen i bruk. Ett år etter overlevering avholdes en 1-års befaring, for å kontrollere at huset fungerer som det skal.